KAPŁAŃSTWO

Bycie księdzem nie jest zawodem, ale pełnym oddania niesieniem ludziom Chrystusa
(Papież Franciszek)

Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa;
Musi sam zniknąć i ukazać Jezusa.

Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego z tych, którzy do niego przychodzą.
Stać się wszystkim dla wszystkich.
Śmiać się z tymi, którzy się śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich przyprowadzić do Jezusa
 
(Bł. Karol de Foucauld ).

Święcenia sakramentalne posiadają trzy stopnie: diakonat, prezbitera oraz episkopat. W ciągu wieków wykształciła się także praktyka udzielania niższych stopni święceń: lektoratu, egzorcystatu, akolitatu i subdiakonatu. Z czasem subdiakonat został zaliczony do święceń wyższych.
W 1972 roku papież Paweł VI, reformując święcenia niższe, zachował jedynie lektorat i akolitat, i to jako posługi powierzane mężczyznom świeckim.
W mowie potocznej ze święceniami kapłańskimi utożsamia się drugi stopień (prezbiterów zwyczajowo nazywa się księżmi), natomiast biskupstwo określa się jako pełnię sakramentu kapłaństwa.
Kandydat do kapłaństwa przyjmuje święcenia diakonatu co najmniej 6 miesięcy przed święceniami prezbiteratu.
Diakonat upoważnia do udzielania uroczystego chrztu, błogosławienia małżeństw, prowadzenia pogrzebu, głoszenia kazań i asystowania celebrującemu kapłanowi.
Prezbiterom zastrzeżone jest sprawowanie Eucharystii, Sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych.
Biskupi udzielają Bierzmowania (choć prezbiterzy także mogą być jego nadzwyczajnymi szafarzami; w Kościołach wschodnich udzielają go jako zwyczajni szafarze) oraz Sakramentu święceń.
Stan kapłański jest władzą ustanowioną przez Jezusa, w której działa On sam.
Historycznie urząd ten nawiązuje do żydowskiego kapłaństwa świątynnego. Według św. Tomasza z Akwinu (Summa Theologica)

"Chrystus jest źródłem całego kapłaństwa: kapłani Starego Zakonu zapowiadali Chrystusa, kapłani Nowego Zakonu działają w osobie Chrystusa".


 

Sakramentu święceń (każdego stopnia) może udzielić tylko Biskup.

Obecnie podkreśla się urzędowy (służebny) charakter kapłaństwa sakramentalnego na tle powszechnego kapłaństwa chrzcielnego wszystkich wiernych..
Kandydat do święceń biskupich musi być bezżenny.
Katechizm Kościoła Katolickiego ściśle określa wynikające z przyjęcia święceń skutki:

Kto został wyświęcony w sposób ważny, może oczywiście ze słusznych powodów zostać zwolniony z obowiązków i funkcji związanych ze święceniami, nie może jednak stać się człowiekiem świeckim w ścisłym sensie, ponieważ charakter wyciśnięty przez święcenia jest nieusuwalny. Powołanie i posłanie otrzymane w dniu święceń naznaczyły go na zawsze” (KKK).

Kapłan sprowadzony do stanu świeckiego ma prawo, a nawet obowiązek, rozgrzeszenia wiernych będących w niebezpieczeństwie śmierci.

Sakrament kapłaństwa wewnętrznie upodabnia do Chrystusa w wypełnianiu trzech głównych zadań: nauczania, uświęcania i rządzenia. Są one w rzeczywistości działaniami zmartwychwstałego Jezusa, który budzi wiarę, gromadzi ludzi, tworzy jedność Kościoła i prowadzi do zbawienia. Przez otrzymane święcenia kapłan wchodzi w wewnętrzną komunię z Jezusem. Działa w osobie" samego Chrystusa, który uobecnia swoje działanie przez niego, zwłaszcza wtedy, gdy kapłan dokonuje aktów sakramentalnych, np. chrztu, rozgrzeszenia lub konsekracji chleba i wina. Pierwszym zadaniem wynikającym z sakramentu kapłaństwa jest posługa nauczania. Punktem odniesienia jest obraz Jezusa - Dobrego Pasterza (J 10), który interpretował Pisma i jasno wskazywał kierunek. Stąd sakrament ten wyznacza i uzdalnia do misji głoszenia tego, czego Jezus nauczał, a co Kościół wiernie przekazuje. Kapłan uczy w imieniu Chrystusa. Proponuje prawdę, którą są Jego słowa i sposób postępowania. Ma za zadanie ukazywać jedyną Moc zdolną dokonać trwałej odnowy człowieka. Głosem i sercem, dotykiem i decyzjami kapłan uobecnia jedyną i powszechną naukę, która stworzyła Kościół i gwarantuje szczęśliwe życie wieczne.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_%C5%9Bwi%C4%99ce%C5%84
http://adonai.pl/sakramenty/kaplanstwo/?id=96

Warto również zajrzeć: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/sakrament_kaplanstwa.html
http://www.kaplani.com.pl/
http://boskatv.pl/siedem-jak-sakramenty-kaplanstwo,873

Script logo