Sakrament (łac. sacramentum) – widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Ustanowiony przez Chrystusa.
Wiąże nas każdy z nich z Jezusem w mocy Ducha Uświęciciela na drodze do miłosiernego Ojca.
Jest ich 7: chrzest, sakrament pokuty i pojednania, Eucharystia, bierzmowanie, namaszczenie chorych
kapłaństwo i małżeństwo
 
NIEZBĘDNE DANE I DOKUMENTY
CHRZEST
Dziecko:
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia i miejsce urodzenia
W jakim urzędzie zameldowane jest dziecko, nr aktu i data
Rodzice:
Imię i nazwisko ojca i matki dziecka, wiek, wyznanie i zawód
Dokładny adres zamieszkania rodziców, data i miejsce ślubu
Chrzestni:
takie same dane, nazwiska i imiona, ile lat, zawód, dokładne adresy zamieszania, dodatkowo zaświadczenia, że mogą być chrzestnymi (możliwość przystępowania do sakramentów – brak przeszkód i osobiste świadectwo życia chrześcijańskiego – praktyki religijne)
 
MAŁŻEŃSTWO
Potrzebne dokumenty:
    * dokument USC (w 3 egz.) zezwalający na zawarcie związku
    * świadectwo chrztu i bierzmowania (ważne do 3 miesięcy)
    * ostatnie świadectwo nauki religii
    * dowód osobisty
    * zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego
    * zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego. 
Narzeczeni zobowiązani są do ukończenia cyklu nauk przedślubnych
  • Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii (niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych), potrzebują zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza zezwalającego na dopełnienie formalności przedślubnych w innej parafii.
  •  Ponadto w przypadku małżeństwa konkordatowego narzeczeni dopełniają wymaganych formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i odpowiednie dokumenty z USC przedstawiają podczas spisywania protokołu przedślubnego.
POGRZEB
- Karta Zgonu z USC
- na karcie muszą znaleźć się wszystkie dane: godzina zgonu, imię współmałżonka i nazwisko rodowe (kobiety), sakramenty i kto je udzielił, jaka była przyczyna śmierci.
- wystawienie pomnika: opłata: 10% wartości pomnika, szkic pomnika i pokwitowanie o jego wartości
- opłata za pokładne wynosi 200 złotych (prolongata za groby wnoszona jest raz na 20 lat)
 
BIERZMOWANIE
- metryka chrztu
- wybrane imię świętego patrona
- odbycie przygotowania w naszej parafii lub poświadczonego przygotowania poza naszą parafią w sytuacjach nadzwyczajnych i uzgodnionych z proboszczem
- zgłoszenie danych osobowych świadków do bierzmowania (mogą to być tylko osoby praktykujące i bez przeszkód w przystępowaniu do sakramentów)
 
ZA WYSTAWIANIE POKWITOWAŃ, WYGŁASZANIE ZAPOWIEDZI, UDZIELANIE CHRZTU, MAŁŻEŃSTWA I POGRZEBU POBIERA SIĘ W NASZEJ PARAFII DOBROWOLNĄ OFIARĘ, KTÓRA SŁUŻY OPŁATOM BIEŻĄCYM I UTRZYMANIU NASZEGO BIURA PARAFIALNEGO ORAZ KOŚCIOŁA I NASZEGO CMENTARZA.
Script logo