Wydarzenia

 


 JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA W PARAFIACH DIECEZJI KALISKIEJ
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 roku
 
     Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 
     Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
W naszych sercach – Króluj nam Chryste! 
W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 
W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 
W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 
W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste! 
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste! 
W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! 
W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
     Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste (wołamy: Chryste nasz Królu, dziękujemy!): 
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
     Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
     Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa 
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
      Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
      Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
      Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 
 
Nowenna do
Miłosierdzia Bożego
 
Jeśli ta nowenna jest odmawiana przed świętem Miłosierdzia, to należy w każdym dniu dołączyć Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo nowenny z Koronki pragnie Pan Jezus jako przygotowania do tego święta. O tej nowennie (z Koronki) powiedział: W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Jeśli z ufnością odmawiać będziemy nowennę, której Jezus zażądał od Siostry Faustyny (publikowaną niżej), to możemy otrzymać łaski z tytułu ufności, ponieważ konkretna obietnica z związana z tą nowenną dotyczyła tylko samej Siostry Faustyny.
 
Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…).W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.
 
 
Dzień pierwszy
Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.
 
Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.
 
 
Dzień drugi
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.
 
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień trzeci
Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.
Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień czwarty
Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.
 
Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień piąty
Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.
 
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień szósty
Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
 
Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień siódmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały.
 
 
Dzień ósmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.
 
Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.
 
 
Dzień dziewiąty
Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.
 
Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego (Dz. 1209–1229).
 
————————–
Tekst Nowenny cytowany za modlitewnikiem „Jezu, ufam Tobie”, Wydawnictwo „Misericordia”, wydanie XIII. Kraków 2007. Reimprimatur bp Józef Guzdek.

 

 

 

 

UWAGA KANDYDACI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA!

Następne spotkanie będzie nie w pierwszy tylko w drugi 

piątek miesiąca czyli 08.04.

Grupa młodsza o 18.00 a starsza o 19.00.

Do zobaczenia;)

 

 

 

 

Tak jak w zeszłym roku serdecznie zapraszamy na festyn, który odbędzie się dnia 30.08.2015.

Zaczynamy Mszą Świętą o 15.00 w Kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie, a od godziny 16.00 na boisku przy szkole podstawowej.

W tym roku, celem festynu jest uzyskanie pieniędzy na ZAKUP ROWERU dla naszego podopiecznego- BARTKA
Potrzeba jest pilna, dlatego tym bardziej liczymy na Wasze tłumne przybycie!!!
Czekamy na Was z licznymi atrakcjami!
Tradycyjnie zapraszamy na LOTERIĘ, w której do wygrania jest mnóstwo interesujących fantów- od drobnych upominków, po komplety foteli, usługi kosmetyczne i talony do restauracji!
Czas umilać będą WYSTĘPY MUZYCZNE oraz POKAZY SPORTOWE i TANECZNE.
Szczególnie zapraszamy DZIECI, dla których przygotowaliśmy specjalny program.

Nie może Was zabraknąć.

Do zobaczenia :)

 

 

 

 

WIELKANOC A.D. 2015

 

 

Kochani Parafianie, moi Bracia i moje Siostry!

Ta chwila, gdy dociera do naszych serc, oczu i uszu prawda, że „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!” Ta Radosna Nowina zmienia wszystko w naszym życiu. Śmierć nie ma nad nami władzy, cierpienie nie jest nieskończone a ból nieukojony. On bowiem zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli i zasiada po prawicy Ojca. On – Jezus prowadzi nas pewną ścieżką zbawienia. Miłość Boga stała się tak prawdziwie obecna i bliska…

Życzę Wam, aby Każda z Was czuła się wyjątkowa i Każdy z Was czuł się niepowtarzalny w doświadczeniu, że oczy Jezusa i serce Jezusa są otwarte właśnie dla Ciebie. Albowiem Ojciec tak bardzo nas umiłował, że dał każdemu z nas swego Syna – by Jego zmartwychwstanie było i naszym powstaniem do nowego życia: nowego wiarą, nowego nadzieją i nowego miłością!

Ksiądz Proboszcz

 

 

PROGRAM FERII DLA DZIECI

Pan Jezus: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie (Mk 10,14)

PIĄTEK, 27.02.

16:00 – droga krzyżowa w kościele

16:30 – podwieczorek na probostwie

17:00 – 18:30 – pierwsza pomoc na probostwie

18:30 – film animowany

20:00 – wspólna modlitwa z Rodzicami w kościele i podsumowanie dnia

SOBOTA, 28.02.

11:00 – 12:30 – warsztaty tematyczne na probostwie

13:00 – obiad

13:30 – 15:00 – warsztaty tematyczne

15:00 – modlitwa: droga światła w kościele

15:30 – warsztat liturgiczny

16:30 – gry i zabawy

18:00 – Msza święta na zakończenie

 

 

 

 

 

 

+

ZMARŁ NASZ BRAT Ś.P,

CZESŁAW GŁOWIK

MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA W SOBOTĘ, 15.11. O GODZ. 13:00

(O 12:30 POŻEGNANIE ZMARŁEGO W KAPLICY POGRZEBOWEJ,

RÓŻANIEC ZA SPOKÓJ DUSZY I SPOWIEDŹ ŚWIĘTA)

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ, PANIE

+

 

 

PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK

25.10 (SOBOTA) WYJAZD O 5:00 SPRZED KOŚCIOŁA

ZWIEDZAMY KRAKÓW (UL. FLORIAŃSKA, KOŚCIÓŁ MARIACKI, STARE MIASTO)

ORAZ UCZESTNICZYMY W EUCHARYSTII I KORONCE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŁAGIEWNIKACH

PROSZĘ ZABRAĆ JEDZENIE

(W AUTOKARZE SPĘDZIMY ŁĄCZNIE 9 GODZIN A TYLKO 6 MAMY NA POBYT POZA NIM: MODLITWĘ I ZWIEDZANIE)

SĄ JESZCZE 3 WOLNE MIEJSCA!!!

______________

ZMARŁ  NASZ BRAT

JAN PAWLAK Z WIERZBIĘCINA

MSZA POGRZEBOWA - W ŚRODĘ, 23.10. O 13:00 W ŚWIBIE

WCZEŚNIEJ - O 12:30 RÓŻANIEC W ŚWIBIE

A PO MSZY ŚW. POCHÓWEK NA CMENTARZU W OLSZOWIE

(OD PONIEDZIAŁKU DO WTORKU - RÓŻANIEC ZA ZMARŁEGO W KOŚCIELE W ŚWIBIE O 18:30)

+

NIECH SPOCZYWA W POKOJU

_____________________________________

 

 

REKOLEKCJE OAZY DOROSŁYCH.

  • Kiedy? 17-19 października 2014
  • Gdzie? Mikorzyn, parafia św. Idziego
  • Kto powadzi? ks. dr Maciej Krulak
  • Koszt? 90 zł
  • Zapisy i informacje: u proboszcza

Jeśli:

  • pragniesz Oazy na swojej życiowej pustyni;
  • chciałbyś pogłębić kontakt z Bogiem;
  • chciałbyś bardziej poznać Ruch Światło –Życie i miejsce Wspólnot Osób Dorosłych w tym Ruchu;
  • chciałbyś poznać inne osoby ze wspólnoty;  
  • chciałbyś po prostu pobyć z ludźmi, którzy dzielą te same wartości co Ty

…to rekolekcje Oazy Dorosłych w Mikorzynie są najlepszym miejsce dla Ciebie :-)

Często osoby ze Wspólnot Dorosłych mówią, że nie mogą jechać na rekolekcje, bo są za daleko. Teraz macie okazję być na rekolekcjach, które są organizowane w naszej diecezji. Prowadzi je kapłan, który ma ogromną wiedzę o naszym Ruchu, o Wspólnotach Osób Dorosłych (sam takie prowadzi).

Skorzystajmy z tej okazji, nie zmarnujmy takiej szansy! 

POINFORMUJMY, ZAPROŚMY, ZACHĘĆMY WSZYSTKIE OSOBY Z TYCH WSPÓLNOT!!! NIECH NIKOGO Z NICH NIE ZABRAKNIE NA TYCH REKOLEKCJACH!!!

Jeśli znacie osoby samotne, które poszukują wspólnoty, to je również zaproście na te rekolekcje!!!

 

5 października w Rzymie rozpocznie się Synod poświęcony rodzinie. 

Papież Franciszek zachęca nas do modlitwy za Synod. 

Odpowiedzmy na wezwanie Następcy św. Piotra. Zachęćmy do modlitwy jak najwięcej osób!

Ułożona przez papieża Franciszka Modlitwa do Świętej Rodziny:

 

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W KALISZU!!!

PROGRAM NABOŻEŃSTWA I MSZY ŚWIĘTEJ W INTENCJI RODZIN I OBRONY ŻYCIA POCZĘTEGO

TRANSMISJA PRZEZ RADIO MARYJA, RADIO RODZINA I TELEWIZJĘ TRWAM

Z BAZYLIKI ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU

  

Temat spotkania:

CZŁOWIEK WIERZĄCY MA NIE TYLKO PRAWO, 

ALE I OBOWIĄZEK POGŁĘBIAĆ SWOJĄ WIARĘ

- o pierwszorzędnej odpowiedzialności rodziców za religijne wychowanie dzieci,

o potrzebnej czujności i aktywnym zaangażowaniu rodziców
w DOMU, SZKOLE i KOŚCIELE

 

do uczestnictwa w październikowym  spotkaniu osobno zaproszeni zostali kapłani i wierni z dekanatów:
kępińskiego, krotoszyńskiego, lututowskiego

 

Termin:                      2 października 2014

Nabożeństwo:           za rodziny i w intencji obrony życia  - prowadzi Ks. Szymon Rybak

 

Konferencja:              O odpowiedzialnym wychowaniu młodego człowieka do życia z wiary

 

Ks. kan. dr Marek STUDENSKI – kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej bielsko-żywieckiej, wykładowca pedagogiki
oraz diecezjalny wizytator katechizacji.

                                              

Eucharystia z homilią:                                                      Bp dr Jacek JEZIERSKI -     biskup elbląski

W ramach Konferencji Episkopatu Polski:  
Delegat ds. Ekumenicznej Inicjatywy "Theobalt";
Członek Rady ds. Ekumenizmu; Członek Zespołu
ds. Ruchów Intronizacyjnych

PROGRAM

godz. 17.00 -   Powitanie zgromadzonych w Bazylice i słuchaczy Radia Maryja, Radia Rodzina oraz widzów
Telewizji TRWAM przez Kustosza Sanktuarium Świętego Józefa Ks. Prałat dra Jacka PLOTĘ

godz. 17.05 -   Nabożeństwo - kaplica Świętego Józefa

godz. 18.00 - Uroczysta MSZA ŚWIĘTA koncelebrowana - przy głównym ołtarzu


 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA FESTYN RODZINNY!

 

My, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin ,,Ołówek” chcemy Was serdecznie zaprosić na festyn rodzinny, który odbędzie się 31 sierpnia w Świbie. Wasza hojność i otwarte serce pozwoliły nam na zorganizowanie już po raz dziesiąty wczasorekolekcji w Przedborowe dla osób niepełnosprawnych. Dlatego tę niezwykłą rocznicę chcemy świętować właśnie z Wami, Przyjaciółmi, którzy od lat tak chętnie wspierają naszą inicjatywę oraz tymi którzy chcą nas poznać. Wśród atrakcji przewidzianych na festynie jest loteria oraz specjalny program dla dzieci wraz z grami i zabawami na świeżym powietrzu. Po emocjonującej sportowej rywalizacji będzie można odpocząć w kawiarence, w której oprócz pysznej kawy serwowana będzie również lemoniada i domowe ciasta. Czas umilą nam zaś artystyczne występy uzdolnionej młodzieży z naszego powiatu. 

Spędź z Nami te miłe niedzielne popołudnie! 

ZAPRASZAMY JUŻ OD GODZINY 16 NA BOISKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIBIE!

 

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


Wielki to dzień i nad inne jakby jaśniejszy, w którym Dziewica królewska została wyniesiona do tronu Boga Ojca i posadzona na tronie. (...) Budzi ciekawość aniołów, którzy Ją pragną zobaczyć. Zbiera się cały zastęp aniołów, aby ujrzeć Królową, siedzącą po prawicy Pana Mocy w szacie złocistej w ciele zawsze niepokalanym. 

                                                                                                     Św. Piotr Damiani (+ 1072)

 

 

UWAGA, NOWE ZDJĘCIA W GALERII :-)

 

zapraszamy na stronę Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, gdzie są relacje i zdjęcia z wczasorekolekcji dla niepełnosprawnych z udziałem naszych parafian :-)

kliknij tutaj

 

 

blankiet do pobrania

 

K O M U N I K A T
Kalisz, dn. 5.07.2014 r.
L.dz. 919/2014

Czcigodni Bracia Kapłani, Drodzy Diecezjanie,
Z prawdziwą radością zawiadamiam, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ojca dra Łukasza Buzuna, przeora klasztoru Jasnogórskiego, biskupem pomocniczym naszej Diecezji. 

Biskup Nominat urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie (Archidiecezja Białostocka). Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 00. Paulinów uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 roku w Częstochowie. Po święceniach prezbiteratu Biskup Nominat przez 9 lat posługiwał w Parafii prowadzonej przez Ojców Paulinów w Wieruszowie, na terytorium naszej diecezji, a jednocześnie studiował teologię duchowości i doktoryzował się na UKSW w Warszawie. Biskup Nominat przez 3 lata pełnił funkcję podprzeora Klasztoru Jasnogórskiego, a 2 kwietnia 2014 roku został wybrany przeorem. 

Radujemy się z faktu, że Diecezja otrzymuje nowego biskupa, o którego modliliśmy się. Wierzymy, że Duch Święty, namaszczając go swą sakramentalną mocą, uczyni go czytelnym znakiem Pana Boga. W tym momencie warto sięgnąć pamięcią do historycznych wydarzeń z XVII wieku, kiedy syn ziemi kaliskiej, pochodzący z Parafii Iwanowice, Ojciec Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry, był wieloletnim przeorem sanktuarium jasnogórskiego a trzy razy prowincjałem polskiej prowincji paulinów. Poprzez obronę Jasnej Góry spełniła się wizja przeora Kordeckiego, który w obliczu niebezpieczeństwa miał powiedzieć: „Jeszcze Najświętsza Panienka pokaże, że od burzących kolumbryn silniejsza". Ufamy, że Ksiądz Biskup Nominat wychowany przy Matce Bożej Częstochowskiej, przychodząc na służbę do Świętego Józefa Kaliskiego, będzie umacniał naszą wiarę, prowadził nas w ziemskim pielgrzymowaniu oraz wzajemnej miłości i jedności ku wyżynom niebieskim. 

O posłudze biskupiej mówił Święty Jana Paweł II tak: „Wyniesienie do godności biskupiej jest wielkim zaszczytem dla ludzkiego stworzenia; rzeczywiście biskup posiada tę samą władzę co Chrystus, którą może przekazywać. Jest to również służba dla Chrystusa i Kościoła, wspaniała i wymagająca" (16.10.1986).

Dlatego wybranego przez Ducha Świętego i wyznaczonego przez Papieża nowego biskupa pomocniczego otaczamy serdeczną modlitwą, zwłaszcza w dniu święceń biskupich, które będą miały miejsce na Jasnej Górze w sobotę 16 sierpnia 2014 roku o godz. 11,00. 

Pragnę też przekazać moim Czcigodnym Współbraciom Kapłanom, Wspólnotom Zakonnym, Katechetom, Pracownikom kościelnym, Grupom modlitewnym oraz wszystkim miłującym Boga Diecezjanom, serdeczne pozdrowienia i życzenia: niech Maryja Królowa, zapatrzona w Słowo Boże, które z Niej stało się Ciałem, wraz ze Świętym Józefem, swoim dziewiczym Małżonkiem, wyproszą nam mocniejszą wiarę, żywszą miłość i większą gorliwość w Bożej służbie oraz niech pomagają każdego dnia odkrywać Chrystusa obecnego w drugim człowieku, zwłaszcza obecnego w biednym i potrzebującym naszej pomocy. Całym sercem pozdrawiam słuchających tych słów, modlę się, zwłaszcza za strapionych i wątpiących, a wszystkim z serca błogosławię.

Biskup Kaliski
ks. Edward Janiak

 

 

 

Rekolekcje dla osób z niepełnosprawnością w ośrodku CARITAS w Przedborowie odbywają się już od 2005 roku w okresie wakacyjnym. Udajemy się tam grupą liczącą ok. 40 osób. 

Niedługo po raz kolejny wyruszamy z naszymi podopiecznymi, aby spędzić z nimi wspaniały czas przy Panu Bogu.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Bardzo prosimy o modlitwę w intencji stowarzyszenia i rekolekcji. 

Jeśli ktoś chciałby wspomóc to dzieło finansowo, może to zrobić. Poniżej widnieją dane do przelewu. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin „OŁÓWEK”

KRASICKIEGO 22 63-600 KĘPNO

nr konta: 77 8413 0000 0021 7538 2000 0001

Za wszelką pomoc z serca dziękujemy!!!

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 

 

 

Zesłanie Ducha Świętego

 

Słowa Franciszka o znaczeniu Ducha Świętego w życiu chrześcijanina można przeczytać tutaj

 

 

W TYGODNIU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

MOŻEMY UCZCIĆ W NASZEJ ŚWIATYNI RELIKWIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

MÓDLMY SIĘ CODZIENNIE W GODZINIE MIŁOSIERDZIA

KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

OTWIERAJMY SERCA SWOJE I INNYCH DLA NIEBA,

KTÓRE SZEROKO OTWIERA DLA NAS MIŁOSIERNY BÓG

 

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA ŚWIĘTYCH PAPIEŻY JANA XXIII I JANA PAWŁA II

Życzenia Wielkanocne

Życzę Wam, Drodzy Parafianie, moje Siostry, Bracia i Przyjaciele

Spotkania twarzą w Twarz z Jezusem z Nazaretu. Abyście, jak Maryja, kobiety u pustego grobu, jak Piotr i Jan, Apostołowie i jak wszyscy świadkowie Zmartwychwstania, mogli zaświadczyć, że grób jest pusty! Grzech z Was zabrany a śmierć na zawsze pokonana!

   Niech blask płynący z otwartego Miłością serca Jezusa, rozpromienia Wasze oblicza, Wasze serca, słowa i czyny. Byście głosili wszem i wobec, że nie ma zbawienia poza Chrystusem, nie ma szczęścia poza Jego miłością i nie ma trwałego pokoju z dala od Źródła. Ponieważ tego doświadczyliście, tego dotykacie i Nim żyjecie. Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!!! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!!!

Wasz Brat, Proboszcz

 

 

NASI NA GÓRZE KRZYŻA JUBILEUSZOWEGO

13 KWIETNIA 2014 r.

KANONIZACYJNA ISKRA MIŁOSIERDZIA W DRODZE DO ŚWIBY ;-)

 

DLA TYCH, KTÓRZY "CHCĄ WIĘCEJ" W SWYM ŻYCIU:

ZAPRASZAMY NA:

KURS ALFA W MIKORZYNIE

Co to jest Alfa?

 

SEMINARIUM ODNOWY WIARY W OSTROWIE WLKP.