Wydarzenia

 

 

 

POŚRÓD ANIOŁÓW :-)

 

 

 

O PRZEŻYWANIU TRIDUUM PASCHALNEGO

 

 

 

 

+

ODSZEDŁ DO PANA STANISŁAW WARPAS

MSZA ŚW. POGRZEBOWA W ŚWIBIE,

PIĄTEK, 24.03.2017 O GODZ. 10:00

R.I.P.


PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
25 MARCA – 27 MARCA

 

24 MARCA, PIĄTEK
SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA

15:30 – 16:30 PIERWSZA TURA SPOWIEDZI
19:00 – 20:00 DRUGA TURA SPOWIEDZI


25 MARCA, SOBOTA,
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

18:00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
 - PODJĘCIE DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO
 - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MATEK Z DZIEĆMI 
   I MATEK SPODZIEWAJĄCYCH SIĘ DZIECKA

26 MARCA, 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

   8:30 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
11:00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
15:00 – MSZA I GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

27 MARCA,
PONIEDZIAŁEK

11:00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ

28 MARCA,
WTOREK

11:00 – ODWIEDZINY CHORYCH W DOMACH

 


SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
27 MARCA – 29 MARCA 2017 ROKU

 


27 MARCA, PONIEDZIAŁEK


9:00 – 10:00 – SPOTKANIE W KOŚCIELE Z NAUKĄ 


28 MARCA, WTOREK


9:00 – 10:00 – SPOTKANIE W KOŚCIELE Z NAUKĄ


29 MARCA, ŚRODA


9:00 – 10:00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ


REKOLEKCJE POPROWADZI POCHODZĄCY W WIERUSZOWA 
KS. PIOTR WOŹNIAK, ZA KTÓREGO SERDECZNIE MÓDLMY SIĘ. 
NIECH PAN JEZUS SPOTKA W TYM CZASIE 
NASZE RADOSNE I OTWARTE SERCA

 

 

 

 

+

ZMARŁ NASZ BRAT LEON ADAMSKI

MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA WE WTOREK, 7.03. O GODZINIE 13:00

MÓDLMY SIĘ O SPOKÓJ JEGO DUSZY

+

UWAGA!

ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ I FILMU

Z WYJAZDU MINISTRANTÓW DO ZAKOPANEGO

(ZAKŁADKA "ZDJĘCIA")

 

Orędzie Papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2017 roku 
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO

FRANCISZKA

NA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

1 STYCZNIA 2017 ROKU

 

Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju

 

1. Na początku tego nowego roku składam najszczersze życzenia pokoju mieszkańcom i narodom świata, szefom państw i rządów, a także zwierzchnikom wspólnot religijnych oraz różnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Życzę pokoju każdemu mężczyźnie, kobiecie, chłopcu i dziewczynce, i modlę się, aby obraz i podobieństwo Boga w każdym człowieku pozwoliły nam uznawać się nawzajem za święte dary obdarzone ogromną godnością. Zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych szanujmy tę «najgłębszą godność»[1] i sprawmy, aby wyrzeczenie się przemocy stało się naszym stylem życia.

Jest to Orędzie na 50. Światowy Dzień Pokoju. W pierwszym, papież Paweł VI skierował do wszystkich ludów, nie tylko do katolików, jednoznaczne słowa: «Ostatnie lata historii naszego wieku ukazały z całą jasnością, że tylko pokój może zapewnić ludzkości prawdziwy postęp — nie zaś konflikty między agresywnymi nacjonalizmami, nie podboje dokonywane przemocą, nie represje narzucające pozorny ład społeczny». Przestrzegał przed «niebezpieczeństwem, jakim jest przekonanie, że sporów międzynarodowych nie można rozwiązać w sposób rozumny, to znaczy przez negocjacje oparte na prawie, sprawiedliwości i równości, a jedynie przez zastosowanie zastraszającej i śmiercionośnej siły». Sprzeciwiając się temu, cytował Pacem in terris swego poprzednika św. Jana XXIII i chwalił «zmysł i umiłowanie pokoju opartego na prawdzie, na sprawiedliwości, wolności i miłości»[2]. Uderza aktualność tych słów, które są dziś nie mniej ważne i przynaglające niż pięćdziesiąt lat temu.

Przy tej okazji pragnę skoncentrować się na działaniu bez użycia przemocy jako stylu polityki pokoju i proszę Boga, aby pomógł nam wszystkim kierować się rezygnacją z przemocy w głębi naszych uczuć i wartości osobistych. Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy inspirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych. Kiedy ofiary przemocy potrafią oprzeć się pokusie zemsty, mogą być najbardziej wiarygodnymi uczestnikami procesów budowania pokoju bez przemocy. Oby od szczebla lokalnego i powszedniego aż po światowy wyrzeczenie się przemocy stało się charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki we wszystkich jej formach.

Rozbity świat

2. Miniony wiek spustoszyły dwie straszliwe wojny światowe, groziła mu wojna nuklearna oraz wiele innych konfliktów, podczas gdy dzisiaj mamy do czynienia niestety ze straszliwą wojną światową w kawałkach. Trudno dojść, czy dziś w świecie jest mniej czy więcej przemocy, niż to było wczoraj, ani też czy nowoczesne środki przekazu oraz mobilność charakteryzująca naszą epokę sprawiają, że jesteśmy bardziej świadomi przemocy, czy też bardziej do niej nawykli.

W każdym razie ta przemoc, dokonująca się «w kawałkach», na różne sposoby i na różnych poziomach powoduje ogromne cierpienia, których jesteśmy świadomi: wojny w różnych krajach i na różnych kontynentach; terroryzm, przestępczość i nieprzewidywalne ataki zbrojne; nadużycia, których ofiarami padają migranci oraz ofiary handlu ludźmi; dewastacja środowiska. W jakim celu? Czy przemoc pozwala osiągnąć trwałe i wartościowe cele? Czy wszystkim, co zyskuje, nie jest może wywołanie represji i spirali śmiertelnych konfliktów, które przynoszą korzyści jedynie nielicznym «watażkom»?

Przemoc nie jest lekarstwem dla naszego rozbitego świata. Reagowanie przemocą na przemoc prowadzi w najlepszym wypadku do przymusowej migracji i ogromnego cierpienia, ponieważ znaczne zasoby przeznaczane są na cele wojskowe zamiast zaspokajać codzienne potrzeby ludzi młodych, rodzin w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych, zdecydowanej większości mieszkańców świata. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do śmierci fizycznej i duchowej wielu osób, jeśli nie wręcz wszystkich.

Dobra Nowina

3. Jezus również żył w czasach przemocy. Nauczał, że prawdziwym polem bitwy, na którym mierzą się ze sobą przemoc i pokój, jest ludzkie serce: «Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli» (Mk 7, 21). Ale przesłanie Chrystusa, w obliczu tej rzeczywistości, daje odpowiedź zdecydowanie pozytywną: niestrudzenie głosił On bezwarunkową miłość Boga, który przyjmuje i przebacza, oraz nauczał swoich uczniów, by miłowali nieprzyjaciół (por. Mt 5, 44) oraz nadstawiali drugi policzek (por. Mt 5, 39). Gdy  Jezus  uniemożliwił oskarżycielom cudzołożnicy jej ukamienowanie (por. J 8, 1-11) oraz kiedy w noc przed śmiercią nakazał Piotrowi schować miecz do pochwy (por. Mt 26, 52) wskazał drogę wyrzeczenia się przemocy, i poszedł nią aż do końca, aż po krzyż, przez który zaprowadził pokój i zniszczył wrogość (por. Ef 2, 14-16). Dlatego ten, kto przyjmuje Jezusową Dobrą Nowinę, potrafi rozpoznać przemoc, którą nosi w sobie i pozwala, by uleczyło go Boże miłosierdzie, przez co staje się z kolei narzędziem pojednania, zgodnie z wezwaniem św. Franciszka z Asyżu: «Jak ustami głosicie pokój, tak a nawet jeszcze bardziej miejcie go w sercach waszych»[3].

Być prawdziwymi uczniami Jezusa dziś oznacza także przyjąć Jego propozycję wyrzeczenia się przemocy. Jest ona — jak stwierdził mój poprzednik Benedykt XVI — «realistyczna, ponieważ wynika z uznania, że na świecie jest zbyt wiele przemocy, zbyt wiele niesprawiedliwości, a zatem nie da się przezwyciężyć tej sytuacji inaczej, jak tylko dając więcej miłości, więcej dobra. Owo  ‘więcej’ pochodzi od Boga»[4]. I dodał z mocą: «Odrzucenie przemocy nie jest dla chrześcijan posunięciem czysto taktycznym, ale sposobem bycia osoby, postawą człowieka, który jest tak bardzo przekonany o miłości Bożej i o Jego mocy, że nie boi się walczyć ze złem jedynie bronią miłości i prawdy. Miłość nieprzyjaciół jest zaczątkiem ‘rewolucji chrześcijańskiej’»[5]. Słusznie Ewangelia nakazująca miłować naszych nieprzyjaciół (Łk 6, 27), jest uważana za «magna charta chrześcijańskiego niestosowania przemocy, które nie polega na kapitulacji w obliczu zła (...), ale na odpowiadaniu na zło dobrem (por. Rz 12, 17-21), co pozwala przerwać łańcuch niesprawiedliwości»[6].

Mocniejsze niż przemoc

4. Rezygnacja z przemocy bywa rozumiana jako poddanie się, niezaangażowanie i bierność, ale w rzeczywistości tak nie jest. Gdy Matka Teresa otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w 1979 r., wyraźnie sformułowała swoje przesłanie o czynnym niestosowaniu przemocy: «W naszej rodzinie nie potrzebujemy bomb i broni, niszczenia, by zaprowadzać pokój, ale jedynie bycia razem, miłowania się nawzajem (...). I będziemy zdolni przezwyciężyć wszelkie zło, które jest w świecie»[7]. Siła broni jest bowiem zwodnicza. «Gdy handlarze bronią prowadzą swoją działalność, biedni twórcy pokoju po to tylko, by pomóc jakiejś osobie, innej, jeszcze innej i jeszcze innej, oddają życie». Dla tych czyniących pokój Matka Teresa jest «symbolem, ikoną naszych czasów»[8]. We wrześniu tego roku z wielką radością ogłosiłem ją świętą. Wyraziłem uznanie dla jej gotowości służenia wszystkim przez «przyjmowanie i obronę ludzkiego życia, zarówno nienarodzonego, jak i opuszczonego i odrzuconego. (...) Pochylała się nad osobami wycieńczonymi, umierającymi na poboczach dróg, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg; mówiła możnym ziemi, aby uznali swoje winy za zbrodnie — za zbrodnie! — ubóstwa, które sami stworzyli»[9]. W odpowiedzi na to, jej misją — a pod tym względem reprezentuje tysiące, a wręcz miliony osób — jest wielkoduszne i pełne poświęcenia wychodzenie na spotkanie ofiar, dotykanie i opatrywanie każdego poranionego ciała, leczenie wszelkiego złamanego życia.

Walka bez przemocy prowadzona stanowczo i konsekwentnie przyniosła imponujące rezultaty. Na zawsze pozostaną w pamięci sukcesy osiągnięte przez Mahatmę Gandhiego i Khana Abdula Ghaffara Khana w wyzwoleniu Indii oraz Martina Luthera Kinga w kampanii przeciwko dyskryminacji rasowej. Szczególnie kobiety są często przywódczyniami walki bez przemocy, jak na przykład, Leymah Gbowee oraz tysiące liberyjskich kobiet, które organizowały spotkania modlitewne i pokojowe protesty (pray-ins), i doprowadziły do negocjacji na wysokim szczeblu, aby położyć kres drugiej wojnie domowej w Liberii.

Nie możemy również zapominać o epokowej dekadzie, która zakończyła się upadkiem reżimów komunistycznych w Europie. Wspólnoty chrześcijańskie przyczyniły się do tego przez wytrwałą modlitwę i odważne działanie. Szczególne znaczenie miała posługa i nauczanie św. Jana Pawła II. Zastanawiając się nad wydarzeniami z 1989 r. w encyklice Centesimus annus (1991 r.), mój poprzednik wskazał, że epokowa zmiana w życiu ludów, narodów i państw dokonuje się poprzez «walkę pokojową, która posługuje się jedynie bronią prawdy i sprawiedliwości»[10]. Ta droga przemian politycznych wiodąca do pokoju była możliwa po części dzięki «wysiłkowi ludzi, którzy nie uciekali się do przemocy, zaś odmawiając konsekwentnie ustąpienia przed potęgą siły, zawsze umieli znaleźć skuteczne formy świadczenia o prawdzie». I stwierdził: «Niech ludzie nauczą się walczyć o sprawiedliwość bez uciekania się do przemocy, wyrzekając się walki klas w sporach wewnętrznych i wojny w konfliktach międzynarodowych»[11].

Kościół zaangażował się we wprowadzanie w życie odrzucających przemoc strategii, które mają na celu umacnianie pokoju w wielu krajach, zachęcając nawet najbardziej brutalne strony do wysiłków na rzecz budowy sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Ten wysiłek na rzecz ofiar niesprawiedliwości i przemocy nie jest wyłącznym dziedzictwem Kościoła katolickiego, ale właściwy jest wielu tradycjom religijnym, dla których «współczucie i rezygnacja z przemocy są istotne i wskazują drogę życia»[12]. Powtarzam stanowczo: «Żadna religia nie jest terrorystyczna»[13]. Przemoc jest znieważaniem imienia Boga[14]. Nigdy nie przestaniemy powtarzać: «Imię Boga nigdy nie może usprawiedliwiać przemocy. Tylko pokój jest święty, a nie wojna!»[15].

Domowe źródła polityki wyrzekającej się przemocy

5. Jeśli przemoc bierze początek w ludzkim sercu, to bardzo ważne jest chodzenie drogą niestosowania przemocy przede wszystkim w obrębie rodziny. Jest to składnik radości, jaką daje miłość, którą przedstawiłem w marcu tego roku w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, na zakończenie dwóch lat refleksji Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Rodzina jest niezbędnym «tyglem», dzięki któremu małżonkowie, rodzice i dzieci, bracia i siostry uczą się porozumiewać ze sobą oraz bezinteresownie troszczyć się o siebie nawzajem oraz gdzie tarcia lub nawet konflikty muszą być przezwyciężane nie przy pomocy siły, lecz poprzez dialog, szacunek, szukanie dobra innych, miłosierdzie i przebaczenie[16]. Z wnętrza rodziny radość płynąca z miłości rozprzestrzenia się w świecie i promieniuje na całe społeczeństwo[17]. Ponadto etyka braterstwa i pokojowego współżycia osób i narodów nie może opierać się na logice strachu, przemocy i zamknięcia, ale jej podstawą musi być odpowiedzialność, szacunek i szczery dialog. W związku z tym kieruję apel o rozbrojenie, a także o zakaz i likwidację broni jądrowej: zastraszanie nuklearne i groźba gwarantowanego wzajemnego zniszczenia nie mogą być podstawą tego rodzaju etyki[18]. Równie żarliwie błagam o powstrzymanie przemocy domowej oraz nadużyć w stosunku do kobiet i dzieci.

Jubileusz Miłosierdzia, który zakończył się w listopadzie bieżącego roku, był zachętą do spojrzenia w głąb naszych serc i pozwolenia, aby do nich wkroczyło miłosierdzie Boga. Rok Jubileuszowy sprawił, że uświadomiliśmy sobie, jak bardzo liczne i różne od siebie są osoby i grupy społeczne, które traktuje się z obojętnością, padają ofiarami niesprawiedliwości i doznają przemocy. Są one częścią naszej «rodziny», są naszymi braćmi i siostrami. Dlatego polityka wyrzeczenia się przemocy musi zaczynać się w murach domowych, aby następnie rozprzestrzeniać się na całą rodzinę ludzką. «Przykład świętej Teresy z Lisieux zachęca nas do praktykowania małej drogi miłości, by nie przegapić okazji do dobrego słowa, uśmiechu, każdego małego gestu, zasiewającego pokój i przyjaźń. Na ekologię integralną składają się również proste codzienne gesty, przełamujące logikę przemocy, wyzysku, egoizmu»[19].

Moja zachęta

6. Budowanie pokoju przez czynne wyrzeczenie się przemocy jest konieczne i zgodne z nieustannymi wysiłkami Kościoła w celu ograniczenia użycia siły poprzez normy moralne, jego udział w pracach instytucji międzynarodowych oraz dzięki kompetentnemu wkładowi wielu chrześcijan w prace ustawodawcze na wszystkich poziomach. Sam Jezus podsuwa nam «podręcznik» tej strategii budowania pokoju w tak zwanym Kazaniu na Górze. Osiem Błogosławieństw (por. Mt 5, 3-10) nakreśla profil osoby, którą możemy nazwać błogosławioną, dobrą i autentyczną. Jezus mówi: błogosławieni cisi, miłosierni, wprowadzający pokój, czystego serca, ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości.

Jest to również program i wyzwanie dla zwierzchników politycznych i religijnych, zwierzchników instytucji międzynarodowych, szefów przedsiębiorstw oraz mediów całego świata: stosowanie Błogosławieństw w sposobie wypełniania swoich obowiązków. Wyzwanie, by budowali społeczeństwo, wspólnotę lub przedsiębiorstwo, za które są odpowiedzialni, stylem czyniących pokój; by okazywali miłosierdzie, wyrzekając się odrzucania ludzi, niszczenia środowiska i chęci zwycięstwa za wszelką cenę. Wymaga to gotowości do «przyjęcia konfliktu, rozwiązania go i przemienienia w ogniwo nowego procesu»[20]. Działanie w ten sposób oznacza wybór solidarności jako stylu tworzenia historii i budowania przyjaźni społecznej. Czynne odrzucenie przemocy jest sposobem pokazania, że jedność jest naprawdę silniejsza i bardziej owocna niż konflikt. Wszystko na świecie jest ściśle ze sobą powiązane[21]. Oczywiście, może się zdarzyć, że różnice będą rodzić zatargi: rozwiązujmy je w sposób konstruktywny, bez przemocy, aby «napięcia i różnice mogły tworzyć wieloraką jedność rodzącą nowe życie», zachowując «cenną konstruktywność dwóch przeciwstawnych biegunów»[22].

Zapewniam, że Kościół katolicki będzie wspierał wszelkie próby budowania pokoju także poprzez aktywne i twórcze wyrzeczenie się przemocy. 1 stycznia 2017 r. rozpocznie działalność nowa Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która pomoże Kościołowi coraz bardziej skutecznie promować «bezcenne dobra, jakimi są sprawiedliwość, pokój i ochrona stworzenia» oraz troska o migrantów, «potrzebujących, chorych i wyłączonych, zepchniętych na margines i ofiary konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych i ofiary wszelkich form niewolnictwa i tortur»[23]. Każde działanie w tym kierunku, nawet skromne, przyczynia się do budowania świata wolnego od przemocy, co stanowi pierwszy krok w kierunku sprawiedliwości i pokoju.

Na zakończenie

7. Zgodnie z tradycją podpisuję to orędzie 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja jest Królową Pokoju. Kiedy narodził się Jej Syn, aniołowie wielbili Boga i życzyli pokoju ludziom dobrej woli (por. Łk 2, 14). Prośmy Maryję Pannę, by była naszą przewodniczką.

«Wszyscy pragniemy pokoju; tak wiele osób buduje go każdego dnia poprzez małe gesty; wielu cierpi i z cierpliwością znosi trud tak licznych usiłowań, by go budować»[24]. W  2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy wygnali przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez przemocy, które troszczą się o wspólny dom. «Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga w modlitwie. Wszyscy mogą być twórcami pokoju»[25].

Watykan, 8 grudnia 2016 r.

FRANCISZEK

 


 
[1] Adhort. apost. Evangelii gaudium, 228.
[2] Orędzie w sprawie obchodów Światowego Dnia Pokoju, 1 stycznia 1968 r.

[3] Relacja trzech towarzyszy, 58, 4:  Źródła franciszkańskie, red. R. Prejs i Z. Kijas, Kraków 2005 r., s. 1496.

[4] Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 18 lutego 2007 r.: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 4/2007, s. 57.

[5] Tamże.

[6] Tamże.

[7] Matka Teresa , Nobel Lecture, 11 grudnia 1979 r.

[8] Rozważanie Droga pokoju, Kaplica w Domu św. Marty, 19 listopada 2015 r.

[9] Homilia wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Matki Teresy z Kalkuty, 4 września 2016 r.: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 9/2016, s. 10.

[10] N. 23.

[11] Tamże.

[12] Przemówienie do przedstawicieli różnych religii, 3 listopada 2016 r.: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 12/2016, s. 41.

[13] Przemówienie do uczestników III Światowego Spotkania  Ruchów Ludowych, 5 listopada 2016 r.

[14] Por. Przemówienie podczas spotkania z szejkiem muzułmanów Kaukazu oraz przedstawicielami innych wspólnot religijnych, Baku, 2 października 2016 r.: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 10/2016, ss. 27-28.

[15] Przemówienie w Asyżu, 20 września 2016 r.

[16] Por. Adhort. apost. Amoris laetitia, 90-130.

[17] Por. Tamże, 133. 194. 234.

[18] Por. Przesłanie z okazji międzynarodowej konferencji poświęconej skutkom użycia broni atomowej dla ludzkości, 7 grudnia 2014 r.: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 1/2015, s. 31.

[19] Enc. Laudato si’, 230.

[20] Adhort. apost. Evangelii gaudium, 227.

[21] Por. Enc. Laudato si’, 16. 117. 138.

[22] Adhort. apost. Evangelii gaudium, 228.

[23] List apostolski w formie motu proprio, którym ustanawia się Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, 17 sierpnia 2016 r.

[24] Rozważanie przed modlitwą Regina caeli, Betlejem, 25 maja 2014 r.: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 6/2014, s. 11.

[25] Apel uczestników Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, Asyż, 20 września 2016 r.: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 10/2016, s. 38.

 


 
Boże Narodzenie A.D. 2016
 
Życzę Moim Drogim Parafianom i Gościom
aby Tajemnica Bożego Narodzenia 
stała się bardzo osobistym doświadczeniem
prawdy o tym, że Bóg jest blisko i jest Bliski
On jest zaprawdę Emmanuelem - Bogiem z nami, który pragnie,
abyśmy i my byli zawsze z Nim i przy Nim.
Weżmy To Dziecię do swego serca, domu, codzienności. 
Oby Jego Słowo przemieniało naszą codzienność, nasze słowa, myśli i czyny,
On jest Panem i niech Takim będzie w sercach naszego Betlejem.  
 
                                                                      ks. Rafał Lubryka, proboszcz
 
 
 
 JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA W PARAFIACH DIECEZJI KALISKIEJ
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 roku
 
     Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 
     Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
W naszych sercach – Króluj nam Chryste! 
W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 
W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 
W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 
W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste! 
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste! 
W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! 
W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
     Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste (wołamy: Chryste nasz Królu, dziękujemy!): 
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
     Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
     Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa 
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 
Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
      Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
      Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
      Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 
 
Nowenna do
Miłosierdzia Bożego
 
Jeśli ta nowenna jest odmawiana przed świętem Miłosierdzia, to należy w każdym dniu dołączyć Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo nowenny z Koronki pragnie Pan Jezus jako przygotowania do tego święta. O tej nowennie (z Koronki) powiedział: W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Jeśli z ufnością odmawiać będziemy nowennę, której Jezus zażądał od Siostry Faustyny (publikowaną niżej), to możemy otrzymać łaski z tytułu ufności, ponieważ konkretna obietnica z związana z tą nowenną dotyczyła tylko samej Siostry Faustyny.
 
Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…).W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.
 
 
Dzień pierwszy
Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.
 
Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.
 
 
Dzień drugi
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.
 
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień trzeci
Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.
Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień czwarty
Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.
 
Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień piąty
Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.
 
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień szósty
Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
 
Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.
 
 
Dzień siódmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały.
 
 
Dzień ósmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.
 
Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.
 
 
Dzień dziewiąty
Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.
 
Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.
 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego (Dz. 1209–1229).
 
————————–
Tekst Nowenny cytowany za modlitewnikiem „Jezu, ufam Tobie”, Wydawnictwo „Misericordia”, wydanie XIII. Kraków 2007. Reimprimatur bp Józef Guzdek.

 

 

 

 

UWAGA KANDYDACI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA!

Następne spotkanie będzie nie w pierwszy tylko w drugi 

piątek miesiąca czyli 08.04.

Grupa młodsza o 18.00 a starsza o 19.00.

Do zobaczenia;)

 

 

 

 

Tak jak w zeszłym roku serdecznie zapraszamy na festyn, który odbędzie się dnia 30.08.2015.

Zaczynamy Mszą Świętą o 15.00 w Kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie, a od godziny 16.00 na boisku przy szkole podstawowej.

W tym roku, celem festynu jest uzyskanie pieniędzy na ZAKUP ROWERU dla naszego podopiecznego- BARTKA
Potrzeba jest pilna, dlatego tym bardziej liczymy na Wasze tłumne przybycie!!!
Czekamy na Was z licznymi atrakcjami!
Tradycyjnie zapraszamy na LOTERIĘ, w której do wygrania jest mnóstwo interesujących fantów- od drobnych upominków, po komplety foteli, usługi kosmetyczne i talony do restauracji!
Czas umilać będą WYSTĘPY MUZYCZNE oraz POKAZY SPORTOWE i TANECZNE.
Szczególnie zapraszamy DZIECI, dla których przygotowaliśmy specjalny program.

Nie może Was zabraknąć.

Do zobaczenia :)

 

 

 

 

WIELKANOC A.D. 2015

 

 

Kochani Parafianie, moi Bracia i moje Siostry!

Ta chwila, gdy dociera do naszych serc, oczu i uszu prawda, że „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!” Ta Radosna Nowina zmienia wszystko w naszym życiu. Śmierć nie ma nad nami władzy, cierpienie nie jest nieskończone a ból nieukojony. On bowiem zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli i zasiada po prawicy Ojca. On – Jezus prowadzi nas pewną ścieżką zbawienia. Miłość Boga stała się tak prawdziwie obecna i bliska…

Życzę Wam, aby Każda z Was czuła się wyjątkowa i Każdy z Was czuł się niepowtarzalny w doświadczeniu, że oczy Jezusa i serce Jezusa są otwarte właśnie dla Ciebie. Albowiem Ojciec tak bardzo nas umiłował, że dał każdemu z nas swego Syna – by Jego zmartwychwstanie było i naszym powstaniem do nowego życia: nowego wiarą, nowego nadzieją i nowego miłością!

Ksiądz Proboszcz

 

 

PROGRAM FERII DLA DZIECI

Pan Jezus: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie (Mk 10,14)

PIĄTEK, 27.02.

16:00 – droga krzyżowa w kościele

16:30 – podwieczorek na probostwie

17:00 – 18:30 – pierwsza pomoc na probostwie

18:30 – film animowany

20:00 – wspólna modlitwa z Rodzicami w kościele i podsumowanie dnia

SOBOTA, 28.02.

11:00 – 12:30 – warsztaty tematyczne na probostwie

13:00 – obiad

13:30 – 15:00 – warsztaty tematyczne

15:00 – modlitwa: droga światła w kościele

15:30 – warsztat liturgiczny

16:30 – gry i zabawy

18:00 – Msza święta na zakończenie

 

 

 

 

 

 

+

ZMARŁ NASZ BRAT Ś.P,

CZESŁAW GŁOWIK

MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA W SOBOTĘ, 15.11. O GODZ. 13:00

(O 12:30 POŻEGNANIE ZMARŁEGO W KAPLICY POGRZEBOWEJ,

RÓŻANIEC ZA SPOKÓJ DUSZY I SPOWIEDŹ ŚWIĘTA)

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ, PANIE

+

 

 

PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK

25.10 (SOBOTA) WYJAZD O 5:00 SPRZED KOŚCIOŁA

ZWIEDZAMY KRAKÓW (UL. FLORIAŃSKA, KOŚCIÓŁ MARIACKI, STARE MIASTO)

ORAZ UCZESTNICZYMY W EUCHARYSTII I KORONCE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŁAGIEWNIKACH

PROSZĘ ZABRAĆ JEDZENIE

(W AUTOKARZE SPĘDZIMY ŁĄCZNIE 9 GODZIN A TYLKO 6 MAMY NA POBYT POZA NIM: MODLITWĘ I ZWIEDZANIE)

SĄ JESZCZE 3 WOLNE MIEJSCA!!!

______________

ZMARŁ  NASZ BRAT

JAN PAWLAK Z WIERZBIĘCINA

MSZA POGRZEBOWA - W ŚRODĘ, 23.10. O 13:00 W ŚWIBIE

WCZEŚNIEJ - O 12:30 RÓŻANIEC W ŚWIBIE

A PO MSZY ŚW. POCHÓWEK NA CMENTARZU W OLSZOWIE

(OD PONIEDZIAŁKU DO WTORKU - RÓŻANIEC ZA ZMARŁEGO W KOŚCIELE W ŚWIBIE O 18:30)

+

NIECH SPOCZYWA W POKOJU

_____________________________________

 

 

REKOLEKCJE OAZY DOROSŁYCH.

  • Kiedy? 17-19 października 2014
  • Gdzie? Mikorzyn, parafia św. Idziego
  • Kto powadzi? ks. dr Maciej Krulak
  • Koszt? 90 zł
  • Zapisy i informacje: u proboszcza

Jeśli:

  • pragniesz Oazy na swojej życiowej pustyni;
  • chciałbyś pogłębić kontakt z Bogiem;
  • chciałbyś bardziej poznać Ruch Światło –Życie i miejsce Wspólnot Osób Dorosłych w tym Ruchu;
  • chciałbyś poznać inne osoby ze wspólnoty;  
  • chciałbyś po prostu pobyć z ludźmi, którzy dzielą te same wartości co Ty

…to rekolekcje Oazy Dorosłych w Mikorzynie są najlepszym miejsce dla Ciebie :-)

Często osoby ze Wspólnot Dorosłych mówią, że nie mogą jechać na rekolekcje, bo są za daleko. Teraz macie okazję być na rekolekcjach, które są organizowane w naszej diecezji. Prowadzi je kapłan, który ma ogromną wiedzę o naszym Ruchu, o Wspólnotach Osób Dorosłych (sam takie prowadzi).

Skorzystajmy z tej okazji, nie zmarnujmy takiej szansy! 

POINFORMUJMY, ZAPROŚMY, ZACHĘĆMY WSZYSTKIE OSOBY Z TYCH WSPÓLNOT!!! NIECH NIKOGO Z NICH NIE ZABRAKNIE NA TYCH REKOLEKCJACH!!!

Jeśli znacie osoby samotne, które poszukują wspólnoty, to je również zaproście na te rekolekcje!!!

 

5 października w Rzymie rozpocznie się Synod poświęcony rodzinie. 

Papież Franciszek zachęca nas do modlitwy za Synod. 

Odpowiedzmy na wezwanie Następcy św. Piotra. Zachęćmy do modlitwy jak najwięcej osób!

Ułożona przez papieża Franciszka Modlitwa do Świętej Rodziny:

 

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W KALISZU!!!

PROGRAM NABOŻEŃSTWA I MSZY ŚWIĘTEJ W INTENCJI RODZIN I OBRONY ŻYCIA POCZĘTEGO

TRANSMISJA PRZEZ RADIO MARYJA, RADIO RODZINA I TELEWIZJĘ TRWAM

Z BAZYLIKI ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU

  

Temat spotkania:

CZŁOWIEK WIERZĄCY MA NIE TYLKO PRAWO, 

ALE I OBOWIĄZEK POGŁĘBIAĆ SWOJĄ WIARĘ

- o pierwszorzędnej odpowiedzialności rodziców za religijne wychowanie dzieci,

o potrzebnej czujności i aktywnym zaangażowaniu rodziców
w DOMU, SZKOLE i KOŚCIELE

 

do uczestnictwa w październikowym  spotkaniu osobno zaproszeni zostali kapłani i wierni z dekanatów:
kępińskiego, krotoszyńskiego, lututowskiego

 

Termin:                      2 października 2014

Nabożeństwo:           za rodziny i w intencji obrony życia  - prowadzi Ks. Szymon Rybak

 

Konferencja:              O odpowiedzialnym wychowaniu młodego człowieka do życia z wiary

 

Ks. kan. dr Marek STUDENSKI – kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej bielsko-żywieckiej, wykładowca pedagogiki
oraz diecezjalny wizytator katechizacji.

                                              

Eucharystia z homilią:                                                      Bp dr Jacek JEZIERSKI -     biskup elbląski

W ramach Konferencji Episkopatu Polski:  
Delegat ds. Ekumenicznej Inicjatywy "Theobalt";
Członek Rady ds. Ekumenizmu; Członek Zespołu
ds. Ruchów Intronizacyjnych

PROGRAM

godz. 17.00 -   Powitanie zgromadzonych w Bazylice i słuchaczy Radia Maryja, Radia Rodzina oraz widzów
Telewizji TRWAM przez Kustosza Sanktuarium Świętego Józefa Ks. Prałat dra Jacka PLOTĘ

godz. 17.05 -   Nabożeństwo - kaplica Świętego Józefa

godz. 18.00 - Uroczysta MSZA ŚWIĘTA koncelebrowana - przy głównym ołtarzu


 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA FESTYN RODZINNY!

 

My, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin ,,Ołówek” chcemy Was serdecznie zaprosić na festyn rodzinny, który odbędzie się 31 sierpnia w Świbie. Wasza hojność i otwarte serce pozwoliły nam na zorganizowanie już po raz dziesiąty wczasorekolekcji w Przedborowe dla osób niepełnosprawnych. Dlatego tę niezwykłą rocznicę chcemy świętować właśnie z Wami, Przyjaciółmi, którzy od lat tak chętnie wspierają naszą inicjatywę oraz tymi którzy chcą nas poznać. Wśród atrakcji przewidzianych na festynie jest loteria oraz specjalny program dla dzieci wraz z grami i zabawami na świeżym powietrzu. Po emocjonującej sportowej rywalizacji będzie można odpocząć w kawiarence, w której oprócz pysznej kawy serwowana będzie również lemoniada i domowe ciasta. Czas umilą nam zaś artystyczne występy uzdolnionej młodzieży z naszego powiatu. 

Spędź z Nami te miłe niedzielne popołudnie! 

ZAPRASZAMY JUŻ OD GODZINY 16 NA BOISKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIBIE!

 

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


Wielki to dzień i nad inne jakby jaśniejszy, w którym Dziewica królewska została wyniesiona do tronu Boga Ojca i posadzona na tronie. (...) Budzi ciekawość aniołów, którzy Ją pragną zobaczyć. Zbiera się cały zastęp aniołów, aby ujrzeć Królową, siedzącą po prawicy Pana Mocy w szacie złocistej w ciele zawsze niepokalanym. 

                                                                                                     Św. Piotr Damiani (+ 1072)

 

 

UWAGA, NOWE ZDJĘCIA W GALERII :-)

 

zapraszamy na stronę Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, gdzie są relacje i zdjęcia z wczasorekolekcji dla niepełnosprawnych z udziałem naszych parafian :-)

kliknij tutaj

 

 

blankiet do pobrania

 

K O M U N I K A T
Kalisz, dn. 5.07.2014 r.
L.dz. 919/2014

Czcigodni Bracia Kapłani, Drodzy Diecezjanie,
Z prawdziwą radością zawiadamiam, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ojca dra Łukasza Buzuna, przeora klasztoru Jasnogórskiego, biskupem pomocniczym naszej Diecezji. 

Biskup Nominat urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie (Archidiecezja Białostocka). Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 00. Paulinów uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 roku w Częstochowie. Po święceniach prezbiteratu Biskup Nominat przez 9 lat posługiwał w Parafii prowadzonej przez Ojców Paulinów w Wieruszowie, na terytorium naszej diecezji, a jednocześnie studiował teologię duchowości i doktoryzował się na UKSW w Warszawie. Biskup Nominat przez 3 lata pełnił funkcję podprzeora Klasztoru Jasnogórskiego, a 2 kwietnia 2014 roku został wybrany przeorem. 

Radujemy się z faktu, że Diecezja otrzymuje nowego biskupa, o którego modliliśmy się. Wierzymy, że Duch Święty, namaszczając go swą sakramentalną mocą, uczyni go czytelnym znakiem Pana Boga. W tym momencie warto sięgnąć pamięcią do historycznych wydarzeń z XVII wieku, kiedy syn ziemi kaliskiej, pochodzący z Parafii Iwanowice, Ojciec Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry, był wieloletnim przeorem sanktuarium jasnogórskiego a trzy razy prowincjałem polskiej prowincji paulinów. Poprzez obronę Jasnej Góry spełniła się wizja przeora Kordeckiego, który w obliczu niebezpieczeństwa miał powiedzieć: „Jeszcze Najświętsza Panienka pokaże, że od burzących kolumbryn silniejsza". Ufamy, że Ksiądz Biskup Nominat wychowany przy Matce Bożej Częstochowskiej, przychodząc na służbę do Świętego Józefa Kaliskiego, będzie umacniał naszą wiarę, prowadził nas w ziemskim pielgrzymowaniu oraz wzajemnej miłości i jedności ku wyżynom niebieskim. 

O posłudze biskupiej mówił Święty Jana Paweł II tak: „Wyniesienie do godności biskupiej jest wielkim zaszczytem dla ludzkiego stworzenia; rzeczywiście biskup posiada tę samą władzę co Chrystus, którą może przekazywać. Jest to również służba dla Chrystusa i Kościoła, wspaniała i wymagająca" (16.10.1986).

Dlatego wybranego przez Ducha Świętego i wyznaczonego przez Papieża nowego biskupa pomocniczego otaczamy serdeczną modlitwą, zwłaszcza w dniu święceń biskupich, które będą miały miejsce na Jasnej Górze w sobotę 16 sierpnia 2014 roku o godz. 11,00. 

Pragnę też przekazać moim Czcigodnym Współbraciom Kapłanom, Wspólnotom Zakonnym, Katechetom, Pracownikom kościelnym, Grupom modlitewnym oraz wszystkim miłującym Boga Diecezjanom, serdeczne pozdrowienia i życzenia: niech Maryja Królowa, zapatrzona w Słowo Boże, które z Niej stało się Ciałem, wraz ze Świętym Józefem, swoim dziewiczym Małżonkiem, wyproszą nam mocniejszą wiarę, żywszą miłość i większą gorliwość w Bożej służbie oraz niech pomagają każdego dnia odkrywać Chrystusa obecnego w drugim człowieku, zwłaszcza obecnego w biednym i potrzebującym naszej pomocy. Całym sercem pozdrawiam słuchających tych słów, modlę się, zwłaszcza za strapionych i wątpiących, a wszystkim z serca błogosławię.

Biskup Kaliski
ks. Edward Janiak

 

 

 

Rekolekcje dla osób z niepełnosprawnością w ośrodku CARITAS w Przedborowie odbywają się już od 2005 roku w okresie wakacyjnym. Udajemy się tam grupą liczącą ok. 40 osób. 

Niedługo po raz kolejny wyruszamy z naszymi podopiecznymi, aby spędzić z nimi wspaniały czas przy Panu Bogu.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Bardzo prosimy o modlitwę w intencji stowarzyszenia i rekolekcji. 

Jeśli ktoś chciałby wspomóc to dzieło finansowo, może to zrobić. Poniżej widnieją dane do przelewu. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin „OŁÓWEK”

KRASICKIEGO 22 63-600 KĘPNO

nr konta: 77 8413 0000 0021 7538 2000 0001

Za wszelką pomoc z serca dziękujemy!!!

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 

 

 

Zesłanie Ducha Świętego

 

Słowa Franciszka o znaczeniu Ducha Świętego w życiu chrześcijanina można przeczytać tutaj

 

 

W TYGODNIU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

MOŻEMY UCZCIĆ W NASZEJ ŚWIATYNI RELIKWIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

MÓDLMY SIĘ CODZIENNIE W GODZINIE MIŁOSIERDZIA

KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

OTWIERAJMY SERCA SWOJE I INNYCH DLA NIEBA,

KTÓRE SZEROKO OTWIERA DLA NAS MIŁOSIERNY BÓG

 

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA ŚWIĘTYCH PAPIEŻY JANA XXIII I JANA PAWŁA II

Życzenia Wielkanocne

Życzę Wam, Drodzy Parafianie, moje Siostry, Bracia i Przyjaciele

Spotkania twarzą w Twarz z Jezusem z Nazaretu. Abyście, jak Maryja, kobiety u pustego grobu, jak Piotr i Jan, Apostołowie i jak wszyscy świadkowie Zmartwychwstania, mogli zaświadczyć, że grób jest pusty! Grzech z Was zabrany a śmierć na zawsze pokonana!

   Niech blask płynący z otwartego Miłością serca Jezusa, rozpromienia Wasze oblicza, Wasze serca, słowa i czyny. Byście głosili wszem i wobec, że nie ma zbawienia poza Chrystusem, nie ma szczęścia poza Jego miłością i nie ma trwałego pokoju z dala od Źródła. Ponieważ tego doświadczyliście, tego dotykacie i Nim żyjecie. Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!!! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!!!

Wasz Brat, Proboszcz

 

 

NASI NA GÓRZE KRZYŻA JUBILEUSZOWEGO

13 KWIETNIA 2014 r.

KANONIZACYJNA ISKRA MIŁOSIERDZIA W DRODZE DO ŚWIBY ;-)

 

DLA TYCH, KTÓRZY "CHCĄ WIĘCEJ" W SWYM ŻYCIU:

ZAPRASZAMY NA:

KURS ALFA W MIKORZYNIE

Co to jest Alfa?

 

SEMINARIUM ODNOWY WIARY W OSTROWIE WLKP.