SAKRAMENTY

Sakrament (łac. sacramentum) – widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Ustanowiony przez Chrystusa.

Wiąże nas każdy z nich z Jezusem w mocy Ducha Uświęciciela na drodze do miłosiernego Ojca.

Jest ich 7: chrzest, sakrament pokuty i pojednania, Eucharystia, bierzmowanie, namaszczenie chorych

kapłaństwo i małżeństwo

NIEZBĘDNE DANE I DOKUMENTY

CHRZEST

Dziecko:

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia i miejsce urodzenia

W jakim urzędzie zameldowane jest dziecko, nr aktu i data

Rodzice:

Imię i nazwisko ojca i matki dziecka, wiek, wyznanie i zawód

Dokładny adres zamieszkania rodziców, data i miejsce ślubu

Chrzestni:

takie same dane, nazwiska i imiona, ile lat, zawód, dokładne adresy zamieszania, dodatkowo zaświadczenia, że mogą być chrzestnymi (możliwość przystępowania do sakramentów – brak przeszkód i osobiste świadectwo życia chrześcijańskiego – praktyki religijne)

MAŁŻEŃSTWO

Potrzebne dokumenty:
    * dokument USC (w 3 egz.) zezwalający na zawarcie związku
    * świadectwo chrztu i bierzmowania (ważne do 3 miesięcy)
    * ostatnie świadectwo nauki religii
    * dowód osobisty

    * zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego

    * zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego. 

Narzeczeni zobowiązani są do ukończenia cyklu nauk przedślubnych

  • Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii (niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych), potrzebują zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza zezwalającego na dopełnienie formalności przedślubnych w innej parafii.
  •  Ponadto w przypadku małżeństwa konkordatowego narzeczeni dopełniają wymaganych formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i odpowiednie dokumenty z USC przedstawiają podczas spisywania protokołu przedślubnego.

POGRZEB

- Karta Zgonu z USC

- na karcie muszą znaleźć się wszystkie dane: godzina zgonu, imię współmałżonka i nazwisko rodowe (kobiety), sakramenty i kto je udzielił, jaka była przyczyna śmierci.

- wystawienie pomnika: opłata: 10% wartości pomnika, szkic pomnika i pokwitowanie o jego wartości

- opłata za pokładne wynosi 100 złotych (prolongata za groby wnoszona jest raz na 20 lat)

BIERZMOWANIE

- metryka chrztu

- wybrane imię świętego patrona

- odbycie przygotowania w naszej parafii lub poświadczonego przygotowania poza naszą parafią w sytuacjach nadzwyczajnych i uzgodnionych z proboszczem

- zgłoszenie danych osobowych świadków do bierzmowania (mogą to być tylko osoby praktykujące i bez przeszkód w przystępowaniu do sakramentów)

 

ZA WYSTAWIANIE POKWITOWAŃ, WYGŁASZANIE ZAPOWIEDZI, UDZIELANIE CHRZTU, MAŁŻEŃSTWA I POGRZEBU POBIERA SIĘ W NASZEJ PARAFII DOBROWOLNĄ OFIARĘ, KTÓRA SŁUŻY OPŁATOM BIEŻĄCYM I UTRZYMANIU NASZEGO BIURA PARAFIALNEGO ORAZ KOŚCIOŁA I NASZEGO CMENTARZA.