Synod Diecezji Kaliskiej ustanawiający prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego postanowił, że w każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi.  

W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. Proboszcz, po ustaleniu składu Rady, przedstawia go Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza. Proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym zwołuje posiedzenia Rady, określa ich porządek i w nich uczestniczy.

Proboszcz jest zobowiązany przedstawiać Radzie:

- zamierzenia dotyczące nowych inwestycji oraz remontów, konserwacji, napraw obiektów parafialnych, a także wspólnie naradzić się, w jaki sposób zostaną zgromadzone środki na ich realizację, komu zostaną zlecone prace wykonawcze, kto będzie czuwał ze strony parafii nad poprawnością ich wykonania;

- ofiary, darowizny oraz inne dobra złożone przez wiernych i inne podmioty na rzecz parafii 

Chociaż Rada nie może zobowiązywać proboszcza w podejmowaniu decyzji, powinien on poważnie liczyć się z jej głosem. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady sporządza protokół, który, po przejrzeniu przez proboszcza, pozostaje w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady powiadomia się parafian w ogłoszeniach parafialnych.

Kadencja Rady trwa pięć lat i może być przedłużona. W przypadku zmiany proboszcza lub jego śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza, który powołuje nową Radę.

Script logo