Synod Diecezji Kaliskiej zdecydował, że w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę duszpasterską.

Cele i zadania Rady:

- Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej.

- Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.

- Przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych.

- Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne.

- Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje.

- Szukanie sposobów i podejmowanie środków w celu ewangelizacji parafii

- Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.

- Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

 

Struktura i posiedzenia Rady:

- Rada powinna się spotykać co miesiąc. Comiesięczne spotkania zabezpieczają żywotność i skuteczność działania.

- Radzie przewodniczy Proboszcz. On zwołuje jej posiedzenia i razem z Sekretariatem ustala ich program.

- Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.

- Sekretariat Rady składa się z trzech osób wybranych na pierwszym posiedzeniu Rady. Zespół sekretariatu sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy, wnioski, propozycje do programu najbliższego posiedzenia i przedstawia je Proboszczowi; prowadzi archiwum; opracowuje tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.

- Członkostwo w Radzie trwa pięć lat i może być poszczególnym członkom przedłużone.

Script logo