Jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga i o pojednanie z Kościołem (KKK 1440).
W katolicyzmie i w prawosławiu polega na wyznaniu grzechów przez wiernego, zwanego penitentem, duchownemu, zwanemu spowiednikiem.
Kościół rozumie swoje zadanie jako udział w misji niesienia przebaczenia, które Chrystus, Syn Boży, Bóg wszechmogący wyjednał ludzkości swoją Krwią, przez swą mękę i zmartwychwstanie. Chrystus sam odpuszczał ludziom grzechy (Mk 2,5; Łk 7,48) i polecił by Kościół czynił to w Jego imię (J 20, 21-23, KKK 1441).

 

...to Sakrament w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione” – definicja katechizmowa.

 

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI:

 Rachunek sumienia.

 Żal za grzechy.

 Mocne postanowienie poprawy.

 Szczera spowiedź.

 Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana.

Aktami penitenta są:
1.Żal za grzechy.
2. Spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem.
3. Postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.

 

TAJEMNICA SPOWIEDZI - jest podstawowym obowiązkiem księdza, obwarowana wieloma karami prawa kanonicznego.

Kapłan ma również obowiązek zachowywać się tak, jakby w ogóle spowiedź nie miała miejsca. Tajemnica spowiedzi jest szanowana przez prawo większości krajów (bardziej niż tajemnica lekarska, z której może zwolnić sąd, ponadto lekarze nie są zobowiązani do zachowania tajemnicy lekarskiej przy konsultacjach z innymi lekarzami), dlatego też ksiądz jest m.in. zwolniony z obowiązku zeznawania z faktów, o których dowiedział się podczas spowiedzi.

Tajemnica spowiedzi wiąże także osoby trzecie, które poznały treść spowiedzi zarówno przypadkowo, jak i nieprzypadkowo (np. tłumacze).

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO SAKRAMENTU SPOWIEDZI|
Częsta spowiedź z grzechów lekkich jest zalecana przez Kościół dla wszystkich wierzących.

"Przez częstą spowiedź bowiem wzmaga się poznanie siebie, rośnie pokora chrześcijańska, tępi się złe obyczaje, zapobiega się lenistwu duchowemu i oziębłości, oczyszcza się sumienie, a wzmacnia wola, zapewnia się zbawienne kierownictwo duszy, a wreszcie mocą tego sakramentu pomnaża się łaska.". Papież Pius XII

 

Wielu świętych spowiadało się co tydzień, m.in. Franciszek Salezy, Josemaria Escriva. Cotygodniową spowiedź praktykował m.in. Jan Paweł II.

Istnieje obowiązek przystąpienia do spowiedzi przynajmniej raz do roku oraz jeżeli popełnili grzech śmiertelny (przystąpienie do Komunii w stanie grzechu śmiertelnego jest świętokradztwem, a więc grzechem szczególnie ciężkim).

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA.
W obecnej praktyce duszpasterskiej przyjęła się spowiedź co miesiąc. W Polsce wiele osób spowiada się w pierwsze piątki każdego miesiąca. Zwyczaj ten pochodzi z tradycji przyjmowania wynagradzającej Komunii Świętej w pierwszy piątek miesiąca, która wynika z objawień Św. Małgorzaty Marii Alacoque. Usłyszała ona m.in. od Jezusa:

Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez Sakramentów Świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.”

A ponieważ kiedyś uważano, że każda Komunia Święta musi być poprzedzona spowiedzią, ludzie zaczęli spowiadać się właśnie w pierwsze piątki miesiąca.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_pokuty_i_pojednania
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/sakrament_pokuty.html

Przydatny link http://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Pokuta_i_Pojednanie 

Script logo