Komunia święta

WIERZĘ I WIEM » Komunia święta

DWUKROTNE PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ
W CIĄGU JEDNEGO DNIA


Stosownie do kanonu 917 Kodeksu Prawa Kanonicznego, kto przyjął już raz Komunię
świętą, „może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania
Eucharystii, w której uczestniczy”.
KOMUNIA ŚWIĘTA POD OBIEMA POSTACIAMI
Komunia święta pod obiema Postaciami jest dozwolona w przypadkach przewidzianych
w rytuale. Ponadto mogą ją przyjmować następujące osoby:
a) kapłani, którzy nie mogą celebrować ani koncelebrować,
b) diakon i usługujący, którzy pełnią swoje funkcje we mszy świętej,
c) członkowie zgromadzeń w mszy konwentualnej oraz mszy zgromadzenia, alumni
seminarium, uczestnicy rekolekcji lub zebrania jakiegoś zespołu duszpasterskiego.
Biskup diecezjalny może ustalić dla swej diecezji zasady dotyczące udzielania Komunii
świętej pod obiema postaciami. Zasady te obowiązują także w kościołach zakonnych
oraz w małych grupach. Miejscowemu biskupowi udziela się też władzy zezwalania na
Komunię świętą pod obiema Postaciami, ilekroć uzna to za słuszne kapłan sprawujący
pasterską pieczę nad powierzoną mu wspólnotą. Winien być jednak spełniony warunek,
aby wierni zostali przedtem należycie pouczeni, by wykluczone było niebezpieczeństwo
znieważenia Najświętszego Sakramentu, a sam obrzęd nie okazał się za
trudny do wykonania z powodu zbyt dużej liczby uczestników lub z innej przyczyny
(OWMR 283). Przy udzielaniu Komunii świętej należy zachować obrzędy opisane w nr
284 OWMR.


POST EUCHARYSTYCZNY

KPK 919, §1. Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę
przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i
napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.
§ 2. Kapłan, który tego samego dnia sprawuje dwa lub trzy razy Najświętszą Eucharystię,
może przed drugim lub trzecim sprawowaniem coś spożyć, chociażby nie zachodziła
przerwa jednej godziny.
§ 3. Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się
nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu
godziny poprzedzającej.
KPK 920, §1. Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma
obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku.
§ 2. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej
przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku.