KKK 1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania

Rodzice (opiekunowie) dziecka

Zgłaszają dziecko do kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:

1.Do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zawarciu sakramentu małżeństwa rodziców oraz dane rodziców chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy)

2.Uczestniczą w konferencji chrzcielnej

3.Przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.

Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)

Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:

1.Doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień)

2.Przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie)

3.Razem modlą się z dzieckiem i za dziecko

4.Wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny

5.Uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

Rodzice Chrzestni dziecka

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył 16 lat (…) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie, jako świadek chrztu.

Obowiązki rodziców chrzestnych:

1.    przed udzieleniem Sakramentu Chrztu obowiązkowo uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.

2.  dostarczają z parafii miejsca zamieszkania Zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej

3.  pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)

4.  prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)

5.  w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.

NIEZBĘDNE DANE I DOKUMENTY

CHRZEST

Dziecko:

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia i miejsce urodzenia

W jakim urzędzie zameldowane jest dziecko, nr aktu i data

Rodzice:

Imię i nazwisko ojca i matki dziecka, wiek, wyznanie i zawód

Dokładny adres zamieszkania rodziców, data i miejsce ślubu

Chrzestni:

takie same dane, nazwiska i imiona, ile lat, zawód, dokładne adresy zamieszania, dodatkowo zaświadczenia, że mogą być chrzestnymi (możliwość przystępowania do sakramentów – brak przeszkód i osobiste świadectwo życia chrześcijańskiego – praktyki religijne)

Script logo